News UpdateNews in Asia

NCPO ได้กล่าวในวันเลือกตั้งครั้งสุดท้ายว่า: เลขาธิการ EC

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายจรูญวงศ์ Poomma ชี้แจงเมื่อวันอาทิตย์ที่ว่าในวันเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวว่า “แบบจำลอง” เป็นคำกล่าวสุดท้ายของสภาสันติภาพแห่งชาติ

นายอิทธิภรณ์บุญประกอบกล่าวว่าประธานกรรมการฯ กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์เป็นวันเลือกตั้งครั้งแรกเพื่อใช้เป็นกรอบในการทำงานของเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งโดยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาซึ่งคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน กลางเดือนกันยายนซึ่งจะมีผลในกลางเดือนธันวาคม

หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 150 วันซึ่งการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ระยะเวลา 150 วันจะสิ้นสุดในวันที่ 11 พฤษภาคม

ดังนั้นวันที่มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดคือวันที่ 24 กุมภาพันธ์และวันที่ 5 พ.ค. นี้นายจรูญวงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่าในการกำหนดวันที่มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต้องพิจารณาคำสั่งของ NCPO ฉบับที่ 53/2560

นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงความพร้อมของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองในการคัดค้านการเลือกตั้งด้วย

แต่สำหรับเรื่องของประชาคมยุโรปแล้วเขากล่าวว่าคณะกรรมาธิการยุโรปต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

“เมื่อการเลือกตั้งจะมีขึ้นไม่ช้าก็เร็วขึ้นอยู่กับว่าเมื่อ NCPO จะยกเลิกการห้ามกิจกรรมทางการเมือง” เขากล่าวเสริม

Comments are currently closed.