News UpdateNews in Asia

แนวโน้มของการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น

การคาดการณ์เศรษฐกิจจะปรับลดลง แต่เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับศักยภาพที่ได้รับจากอุปสงค์ภายในประเทศ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการย้ายโรงงานผลิตมายังประเทศไทยและการเป็นหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดความเชื่อมั่นในแนวโน้มการลงทุนคณะกรรมการฯ กล่าว

แม้ว่าการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.4% แต่ลดลง 4.5% จากการประชุมกนง. ในเดือนธันวาคม แต่คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้น 3.9% ในปีนี้ ประมาณการก่อนหน้านี้สำหรับการเติบโตร้อยละ 4 การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการปรับปรุงรายได้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรและการกระจายรายได้มากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นภาครัฐ อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่สูงยังคงอยู่

Comments are currently closed.