News UpdateNews in Asia

เคลื่อนขบวนสร้างสุขภาวะพระสงฆ์

สช.-สธ. เคลื่อนขบวนสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ ตั้งเป้ายกระดับทุกวัดใน 5 ปีข้างหน้า นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวในงานแถลงข่าว “การดูแลสุขภาพพระสงฆ์” จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี ว่า ขณะนี้องค์กรภาคีที่ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ทั้ง 5 หน่วยงาน

ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศให้บรรลุผล ทั้งนี้ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ได้ใช้หลักทางธรรมนำทางโลกในการดำเนินงาน 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์ เช่น การฉันอาหารหรือการขยับกายที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 2.การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยญาติโยม เช่น การใส่บาตร การถวายอาหารหรือน้ำปานะ หรือการดูแลกรณีพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น และ 3.บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสังคม “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ประกาศใช้แล้ว มีแผนดำเนินงานที่ทุกองค์กรภาคี ได้พยายามคิดให้เกิดรูปธรรม อาทิ กรมอนามัย ได้ผลักดันให้เกิดวัดส่งเสริมสุขภาพ มีวัดต้นแบบหนึ่งตำบลหนึ่งวัด ซึ่งปัจจุบันเรามี 7,000-8,000 ตำบล และอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็นทุกวัดทั้ง 29,000 แห่ง”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are currently closed.