News UpdateNews in Asia

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่

เรียนรู้อดีตของเมืองเชียงใหม่ผ่านหอศิลป์ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้อย่าน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ห้องนิทรรศการ ถาวร 15 ห้อง จัดแบ่งตามเนื้อหาสาระ นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านสร้างเมือง ล่วงเลยผ่านวันเวลาอันรุ่งเรืองและเสื่อมถอย เปลี่ยนแปลง จวบจนเป็นเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน

ระบบการปกครอง วีถีชีวิตภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภูมิใจของขาวเขียงใหม่ ซึ่งนำเสนอด้วยแบบจำลองผสานสื่ออันทันสมัย ทั้งสไลด์ วีดิทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หุ่นจำลอง บอร์ดกราฟิก และภาพประกอบคำบรรยาย เพื่อให้การชมได้ทั้งความรู้และความตื่นตาใจ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมในอาคารส่วนหลัง มีทั้งนิทรรศการหมุนเวีนและลานกิจกรรมกลางแจ้ง อันเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ ให้ยั่งยืนสืบไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are currently closed.