News UpdateNews in Asia

ศาลรับคำร้องยุบพรรคอนาคตใหม่คดีเงินกู้

ศาลธรรมนูญพิจารณากรณี นายธนพร โตประยูร เป็นผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าด้วยการกระทำของ พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และ คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ

เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่าในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณา วินิจฉัยโดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนทางนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ. ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและอ่านคำวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ในเวลา 11:30 น. รับคำร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมเงินกู้ให้แจงใน 15 วัน ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่

Comments are currently closed.