News UpdateNews in Asia

บัตรเครดิตเตรียมลดวงเงินจ่ายขั้นต่ำลดผลกระทบไวรัสโคโรนา

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ธปท. จะร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย ขอความร่วมมือจากธนาคารสมาชิกให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยจะพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนหรือสภาพคล่องเพิ่มเติม รวมถึงปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุก เช่น ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งมีลูกจ้างจำนวนมาก

จึงขอให้ทุกธนาคารพิจารณาช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบธุรกิจและรายบุคคลผ่านวงเงินสินเชื่อระยะยาว ในอัตราดอกเบี้ยต่ำรวมทั้งพิจารณาผ่อนเกณฑ์สำหรับผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำควบคู่กันไปด้วย นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานชมรมสินเชื่อบัตรเครดิต กล่าวว่า แนวโน้มจะเห็นผู้ประกอบธุรกิจทั้งธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละแห่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามที่ได้หารือกับ ธปท. โดยอยู่ระหว่างการเลือกกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ และให้ความช่วยเหลือลูกหนี้บุคคล โดยผ่อนเกณฑ์ชำระขั้นต่ำต่อเดือนให้ต่ำกว่า 10%

Comments are currently closed.